Kontaktirajte nas

Naša telefonska podpora je na voljo od ponedeljka do petka med 8. in 17. uro.

Telefon:00386 1 830 33 60

KONTAKTIRAJTE NAŠO STROKOVNO POMOČ!

Obvestila:


POLITIKA ZASEBNOSTI:

Pravilnik o zasebnosti uporabnike spletišča www.smouchi.com seznanja z nameni ter podlago obdelave in uporabe osebnih podatkov v podjetju MAITIM d.o.o., Kamniška 39, Šmarca, 1241 Kamnik ter pravicami uporabnikov na tem področju.

Upravljalec: podjetje MAITIM d.o.o., Kamniška cesta 39, Šmarca, SI-1241 Kamnik, e-pošta: info@maitim.si, splet: www.smouchi.com.

Uporabnik: oseba, ki izpolni in odda povpraševanje, registracijo ali naročilo z registracijo prek obrazca na spletni strani www.smouchi.com, pošlje povpraševanje po e-pošti na info@maitim.si oziroma kliče telefonsko na 01 830 33 60 ali 041 618 253.

VAROVANJE ZASEBNOSTI UPORABNIKOV:

V podjetju MAITIM d.o.o. (v nadaljevanju upravljalec) vsi zaposleni zasebnost uporabnikov visoko cenimo, zato osebne podatke vedno skrbno varujemo pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom ali razkrivanjem in spreminjanjem. Politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletne strani www.smouchi.com po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da s spremembami in dopolnitvami soglaša.

Vse aktivnosti podjetja MAITIM d.o.o. so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) ter zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15)).

Osebne podatke, ki jih uporabnik vpiše v obrazce na spletni strani www.smouchi.com ali v e-sporočila na info@maitim.si ter jih uporablja pri nadaljnjih komunikacijah z MAITIM d.o.o., upravljalec uporablja izključno za namen predaje sporočila uporabniku po oddaji povpraševanja ter za namen nemotene izvedbe spletnega naročila oziroma druge zahtevane storitve. Vse podane oziroma vpisane osebne podatke upravljalec skrbno varuje in jih v nobenem primeru ne posreduje tretjim osebam (razen v primeru nezakonitega delovanja v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi) in ne uporablja za kakršne koli druge namene. Soglasje k hrambi, obdelavi in posredovanju osebnih podatkov znotraj podjetja MAITIM d.o.o. uporabnik z vnosom le-teh poda izključno upravljalcu.

NAMENI ZBIRANJA IN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV:

Upravljalec zbira in obdeluje osebne podatke uporabnika na naslednjih pravnih podlagah:

 • pogodbeno (poslovno) razmerje,
 • zakoniti interes,
 • privolitev uporabnika.

1)POGODBENO (POSLOVNO) RAZMERJE: v tem primeru pridobljene podatke upravljalec uporablja in obdeluje za nemoteno izvedbo storitev. Posredovani podatki so v okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti uporabljeni za identifikacijo posameznika, pripravo ponudbe, sklenitev pogodbe, za dostavo, komunikacijo, obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev, reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij, izdelavo ponudb, obračunavanja storitev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med upravljalcem in uporabnikom. Pri izstavljanju računov na podlagi davčnih predpisov upravljalec za pravilno izdajo računa pridobi in obdeluje tudi naslov uporabnika. Uporabnikovi osebni podatki v nobenem primeru niso predani nepooblaščenim osebam.

Osebni podatek: je informacija, ki uporabnika identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Določljiv je posameznik, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, predvsem z navedbo identifikatorjev, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Podjetje MAITIM d.o.o. za potrebe opravljanja storitev, ki jih nudi, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • podjetje oz. naziv pravne osebe,
 • ID davčno številko pravne osebe,
 • naslov in kraj bivanja,
 • naslov elektronske pošte,
 • kontaktno telefonsko številko,
 • datum rojstva,
 • spol,
 • uporabniško ime,
 • geslo v šifrirani obliki,
 • IP naslov,
 • druge podatke, vnesene v obrazce pri registraciji in oddaji naročila.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, podjetje ne odgovarja.

Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju Republike Slovenije ter jih ne iznaša v druge države.

2)ZAKONITI INTERES: pridobljene podatke upravljalec uporablja in obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega upravljalec vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov, in sicer zaradi posamičnih zakonskih zahtev Republike Slovenije (na primer Zakon o kemikalijah), za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev ter za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave. V skladu s Splošno uredbo lahko MAITIM d.o.o. v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi drugim ponudnikom tovrstnih storitev, poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi z uporabnikom lahko hranijo še pet let po prenehanju poslovnega razmerja.

Obdelava podatkov o ne prevzetih naročilih na daljavo: MAITIM d.o.o. na podlagi zakonitega interesa obdeluje podatke o poslanih in ne prevzetih naročilih na daljavo, s čimer ugotavlja, ali in kateri kupci na daljavo naročajo izdelke s plačilom ob prevzemu in nato teh izdelkov ne prevzemajo, s čimer upravljalcu nastaja poslovna škoda, ki jo želim preprečiti.

PRIVOLITEV UPORABNIKA:

Pridobljene podatke lahko upravljalec uporablja in obdeluje tudi na podlagi soglasja, ki ga je uporabnik posredoval podjetju. Soglasje se nanaša na obveščanje o ponudbah, ugodnostih in izboljšavah storitev, ki jih nudi upravljalec, da uporabniku približa ponudbo glede na njegove želje in potrebe. Obveščanje se izvaja le na načine, ki jih uporabnik v soglasju izbere, in ga lahko prekliče kadar koli s sporočilom o preklicu obveščanja na info@maitim.si ali na telefon 01 830 33 60 oziroma 041 618 253. Pisno pa lahko tudi po pošti na naslov MAITIM d.o.o., Kamniška 39, Šmarca, 1241 Kamnik. Tudi soglasje uporabnik lahko umakne ali spremeni kadar koli na enak način, pri čemer si podjetje pridržuje pravico do identifikacije uporabnika. Preklic soglasja ne pomeni tudi odstopne pravice od pogodbenega razmerja uporabnika in upravitelja.

HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke, ki jih upravljalec obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa z uporabnikom, upravljalec hrani za obdobje, ki je potrebno za nemoteno izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med upravljalcem in uporabnikom do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani upravljalec podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Osebne podatke, ki jih upravljalec obdeluje na podlagi zakona, hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

Upravljalec osebne podatke uporabnika, ki ni sklenil poslovnega razmerja z upravljalcem, hrani le toliko časa, dokler je to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani (na primer da uporabnik dostopa in nemoteno uporablja svoj spletni račun na www.smouchi.com, da upravljalec izpolni vse obveznosti do uporabnika in omogoči, da uporabnik lahko dostopa do določenih informacij ter ugodnosti, ki so mu na voljo itn.).

Tiste osebne podatke, ki jih upravljalec obdeluje na podlagi osebne privolite uporabnika (soglasja) ali zakonitega interesa, upravljalec hrani trajno, do preklica te privolitve s strani uporabnika oziroma zahteve po prekinitvi obdelave. Upravljalec take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Po preteku obdobja hrambe oziroma po podani zahtevi o izbrisu osebnih podatkov, upravljalec osebne podatke uporabnika učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z njim.

Zahtevo po izbrisu soglasja uporabnik naslovi pisno na info@maitim.si oziroma na naslov MAITIM d.o.o., Kamniška 39, Šmarca, 1241 Kamnik ali ustno na 01 830 33 60 oziroma 041 618 253.

POGODBENA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV:

Uporabnik soglaša, da lahko upravljalec določena opravila z osebnimi podatki zaupa drugim osebam, to je pogodbenim obdelovalcem. Pogodbeni obdelovalci smejo zaupane podatke obdelovati izključno v imenu podjetja MAITIM d.o.o., v mejah upravljavčevih navodil in pooblastil (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) ter skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti. Ne smejo jih uporabiti za kakršne koli lastne interese. Pogodbeni obdelovalec ne bo posredoval uporabnikovih osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje upravljalec, so:

 • računovodski servis,
 • odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnega svetovanja,
 • ponudniki obdelave podatkov in analitike,
 • vzdrževalci IT sistemov,
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil (npr. Mailchimp in drugi),
 • ponudniki plačilnih sistemov, kot so PayPal in drugi,
 • ponudniki sistemov za upravljanje odnosov s kupci (npr. Microsoft),
 • ponudniki rešitev za spletno oglaševanje (npr. Google, Facebook).

Upravljalec in pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije.

PRAVICE UPORABNIKA

Vsak posameznik ima pravico do informacij o njegovih osebnih podatkih, s katerimi upravljalec razpolaga. Ima tudi pravico do izbrisa teh podatkov. Vprašanja glede izbrisa, predelave ali uporabe osebnih podatkov naslovite na e-poštni naslov upravljalca info@maitim.si, naslov upravljalca (MAITIM d.o.o., Kamniška 39, Šmarca, 1241 Kamnik) ali kličite 01 830 33 60 oziroma 041 618 253.

Uporabnik ima od upravljalca pravico dobiti informacijo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, dostop do njegovih osebnih podatkov in določene informacije: o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatkov ni podal uporabnik, ter druge informacije v skladu s 15. členom GDPR.

V času upravljanja z osebnimi podatki lahko vsak uporabnik za svoje podatke kadarkoli zahteva:

 • preklic privolitve (soglasja),
 • popoln izbris podatkov,
 • vpogled,
 • popravek,
 • prenos k drugemu ponudniku sorodnih storitev,
 • prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov ter izbris za uporabnika nimata nobenih negativnih posledic ali sankcij. Je pa velika verjetnost, da upravljalec uporabniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov ali izbrisu ne bo več mogel nuditi posamezne ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi.

Kdaj lahko uporabnik zahteva izbris osebnih podatkov v zvezi z njim?

 • ko podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oziroma obdelani,
 • če uporabnik prekliče privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,
 • če uporabnik ugovarja obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo zakoniti razlogi,
 • če so bili podatki obdelani nezakonito,
 • če je treba podatke izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za upravljalca.

Omejitev obdelave osebnih podatkov: uporabnik lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov:

 • ko oporeka točnosti podatkov za čas, ki ponudniku omogoča preveriti točnost podatkov,
 • upravljalec podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih uporabnik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,
 • obdelava je nezakonita, uporabnik pa namesto izbrisa zahteva omejitev uporabe,
 • je uporabnik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljalca prevladajo nad razlogi uporabnika.

Uporabnik ima pravico prejeti osebne podatke, ki jih je posredoval upravljalcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Ima tudi pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da ga upravljalec pri tem ovira, kadar obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima uporabnik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene trženja. Kadar uporabnik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki v te namene ne obdelujejo več.

Vložitev pritožbe pri nadzornem organu: uporabnik ima pravico, da vloži pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri ima običajno prebivališče, v kateri je njegov kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši predpise o varstvu osebnih podatkov. Ima tudi pravico do učinkovitega pravnega sredstva, in sicer zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ njegove pritožbe ne obravnava ali ga v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež.

Upravljalec mora na zahtevo uporabnika, ki uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Vse, pri upravljalcu redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov ter so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne strani. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju uporabnikovega razmerja s podjetjem.

IZBIRA JE V ROKAH UPORABNIKA:

Za vsak osebni podatek, ki ga posreduje upravljalcu, se uporabnik odloči po lastni izbiri. V kolikor se odloči, da osebnih podatkov ne bo posredoval, potem do določenih funkcij in storitev ne more dostopati.

Upravljalec je o kršitvi varstva osebnih podatkov dolžan obvestiti pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine uporabnika. Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je upravljalec o kršitvi dolžan obvestiti policijo in/ali pristojno tožilstvo. V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine uporabnika, je upravljalec dolžan o kršitvi nemudoma oz. če to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestiti uporabnika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Obvestilo uporabniku mora biti v razumljivem in jasnem jeziku.

MLADOLETNE OSEBE: mladoletne osebe do 16 let ne bi smele posredovati kakršnih koli osebnih podatkov na spletne strani ali drugače brez dovoljenja (privolitve ali odobritve) enega od staršev ali skrbnikov. Upravljalec ne bo nikoli zavestno zbiral osebnih podatkov od oseb, za katere bi bil seznanjen, da so mladoletne (mlajše od 16 let), ali jih kakor koli uporabil ali razkril tretji nepooblaščeni stranki brez dovoljenja enega od staršev ali skrbnikov. Upravljalec si, ob upoštevanju razpoložljive tehnologije, prizadeva za preveritev, ali je nosilec starševske odgovornosti za otroka dal privolitev.

Vse spremembe politike varstva osebnih podatkov bodo objavljene na tem spletnem mestu.

Z uporabo spletne strani www.smouchi.com uporabnik potrjuje, da sprejema in soglaša z vsebino te politike zasebnosti. Zadnjič osveženo: maj, 2018.

AVTOMATSKO BELEŽENJE INFORMACIJ (NEOSEBNI PODATKI):

Ob vsakem vstopu na spletišče www.smouchi.com se splošni, neosebni podatki (število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane podstrani …) avtomatično beležijo, četudi se uporabnik ne prijavi. Te informacije uporabnik meri zato, da vsebine spletne strani lahko izboljšuje v smislu boljše izkušnje za uporabnika. Ti podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.

PIŠKOTKI:

Piškotki so neopazne datoteke, ki so začasno shranjene na vašem trdem disku in omogočajo ponudniku prepoznavanje vašega računalnika, ko naslednjič obiščete spletno stran. Ponudnik uporablja piškotke le za zbiranje informacij, ki zadevajo uporabo spletne strani, in za optimizacijo svojih internetnih oglasnih aktivnosti. Oglaševalski piškotki spremljajo posameznikovo uporabo spletne strani upravljalca, razen če se posameznik z uporabo piškotkov na strani ne strinja. Več o piškotkih na www.smouchi.com si preberite tukaj: http://www.smouchi.com/shop/index.php?id_cms=5&controller=cms&id_lang=2

NAKUP:

Nakupovalna košarica oziroma voziček ima enako vlogo kot košarica v trgovini, in sicer shranjuje izbrane izdelke ter vam kaže njihovo število. Vsebino košarice lahko pregledate ob vsakem trenutku in iz nje dodate ali odstranite izbrane izdelke. Izbranim izdelkom lahko spremenite količino in s pritiskom na gumb »Osveži« se vam glede na spremenjeno količino preračuna celotna vrednost nakupa. Izdelke iz košarice lahko odstranite tako, da kliknete v
okenček pred izdelkom (tako se vam prikaže kljukica) in nato gumb »Osveži«.


Predstavitev izdelkov ali storitev: vsak izdelek ali storitev je v elektronski trgovini predstavljen z osnovnimi ter dodatnimi podatki, kot so: naziv izdelka, koda izdelka, slika, krajši opis, daljši opis, dodatni podatki, običajna cena, cena na spletu. V primeru nakupa preprosto pritisnite na gumb »V košarico«. Nakup s tem še ni zaključen.


Postopek nakupa:

Če ste prepričani, da želite izdelke, ki jih imate v košarici kupiti, potem pritisnite na gumb »Naročilo«. Sistem vam bo nato ponudil vpis v sistem naročnika. Če ste se že prej registrirali in prijavili vpišite vaš e-mail naslov in geslo v okenca na desni strani pod "Že imam račun" in kliknite na gumb »Prijavi se!«. V nasprotnem primeru kliknite na
gumb »Nadaljuj« na levi strani pod "Nov kupec" in vpišite zahtevane osebne podatke.
 
novi uporabnik:
Po kliku na gumb »Nadaljuj« vas bo program preusmeril na obrazec kjer izpolnite zahtevane podatke. Nato kliknete gumb »Nadaljuj« Ko bodo podatki uspešno vpisani vam bo program sporočil da je bil račun uspešno ustvarjen. Nato ponovno kliknite na gumb »Nadaljuj«. Sedaj vam je bilo poslano elektronsko sporočilo o uspešni registraciji.
 
ponovni uporabnik:
Po vnosu vašega e-maila naslova in gesla kliknite na gumb »Prijavi se«. Nato vas bo program samodejno prijavil.

Popravljanje vnosa:
Če želite spremeniti svoje osebne podatke, ali pogledati in urediti opravljena naročila, kliknite na gumb »Moj račun«, ki se nahaja desno zgoraj.


Iskanje izdelka: izdelek lahko poiščete s pomočjo iskalnika, ki se nahaja v zgornjem delu. V okvirček vpišete iskani izdelek, v osrednjem delu zaslona pa se vam bo izpisala ponudba. Izdelek lahko iščete tudi po kriterijih, tako da uporabite napredni iskalnik. Izdelek lahko poiščete tudi po skupinah izdelkov v levem stolpcu. Preprosto izberite željeno kategorijo, znotraj katere se vam prikažejo še podkategorije, med katerimi lahko izbirate.

Pogodba: sklenjena pogodba bo shranjena pri podjetju MAITIM Computers d.o.o., kjer bo možen dostop do nje.

MAITIM d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga zasebni uporabnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. MAITIM d.o.o. kot ponudnik, ki se ukvarja tudi s spletno prodajo, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRS). Platforma SRS se nahaja na elektronski povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr